Data Science/Computational Social Science Seminar : Harmanpreet Kaur umsi